specjalistadyplomowany.pl
Przasnysz, Polska

Dyplomowany specjalista EKONOMISTA

Studia online Studia online

Czego Cię nauczymy

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzania biznesplanu,
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Nauka będzie odbywać się on-line.
Cały cykl nauczania to trzy semestry.


Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej to jest:
 • ukończone liceum ogólnokształcące
 • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości

Dla kogo jest to adresowane kształcenie specjalistyczne?
 • Kształcenie w ramach piątego poziomu stanowi swoisty pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami wyższymi. Główną zaletą wprowadzenia krótkich cykli kształcenia w Polsce, czyli inaczej edukacji na poziomie piątym, jest skrócenie czasu potrzebnego do zdobycia nowych kwalifikacji.
 • Studiami poziomu piątego zainteresowani mogą być zarówno osoby dojrzałe, z doświadczeniem zawodowym, które chciałyby np. zdobyć wyższe kwalifikacje lub chciałyby się przekwalifikować. Inną grupą chętnych na takie kursy są absolwenci szkół średnich jeszcze niezdecydowani co do dalszej ścieżki kształcenia.

Co to są poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej?


Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej

Przykładowe kwalifikacje
odpowiadające poziomom PRK

8

Dyplom doktora

7

Dyplom magistra

6

Dyplom licencjata/inżyniera

5

Świadectwo dyplomowanego specjalisty

4

Świadectwo ukończeniu technikum, szkoły policealnej lub świadectwo dojrzałości

3

Świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów w zawodach

2

Świadectwo ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej

1

Świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej

Kryteria przyjęć:

» ULT - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Szosa Ciechanowska 6
06-300 Przasnysz
(29) 752 43 42